స్త్రీలపై దాడి ఓ భయంకర సమాజిక హింస.... అమల నాగర్జున

Industry:
 స్త్రీలపై దాడి ఓ భయంకర సమాజిక హింస.... అమల నాగర్జున, సమాజం లో చాలమంది మృగాలకంటె దారుణం గా తయారు అవుతునారు .  
అని వాపోయారు . కోపం తో ఊగిపొతు స్త్రీలపై దాడి చేసిన క్రిమినల్స్ మీద తగిన చర్యలు తీసుకొవాలని కోరినట్లు సమచారం     
Related News